Chậm nhất 90 ngày phải báo cáo việc sử dụng hàng hóa miễn thuế NK

Đây là quy định mới tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Thuế XK, thuế NK (sửa đổi) về thời điểm DN phải báo cáo việc sử dụng hàng hóa miễn thuế NK.

haiquan96

 

Sau 30 ngày kể từ ngày hết thời hạn phải nộp báo cáo, nếu người nộp thuế chưa nộp báo cáo,

cơ quan hải quan sẽ cập nhật thông tin về việc tuân thủ pháp luật của người nộp thuế

vào hệ thống quản lý rủi ro. Ảnh: T.Trang.

 

Cụ thể, tại Điều 31 dự thảo Nghị định quy định: định kỳ hàng năm, chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm tài chính, người thông báo Danh mục miễn thuế có trách nhiệm báo cáo tình hình sử dụng hàng hóa NK miễn thuế trong năm tài chính cho cơ quan hải quan nơi thông báo Danh mục hàng hóa miễn thuế.

Nội dung báo cáo bao gồm: Việc sử dụng hàng hóa NK đã được miễn thuế (Số lượng hàng hóa NK đã sử dụng vào mục đích miễn thuế; Số lượng hàng hóa NK đã sử dụng vào mục đích khác; Số lượng hàng hóa NK còn tồn kho, chưa sử dụng; Việc hạch toán tài sản cố định đối với hàng hóa đã được miễn thuế NK tạo tài sản cố định) và Danh mục trừ lùi hàng hóa NK miễn thuế do người thông báo Danh mục miễn thuế tự quản lý, theo dõi.

Trường hợp không nộp báo cáo đúng thời hạn thì bị xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật. Sau 30 ngày kể từ ngày hết thời hạn phải nộp báo cáo nếu người nộp thuế chưa nộp báo cáo, cơ quan hải quan sẽ cập nhật thông tin về việc tuân thủ pháp luật của người nộp thuế vào hệ thống quản lý rủi ro, kiểm tra sau thông quan tại trụ sở người nộp thuế.

Bên cạnh đó, dự thảo Nghị định cũng quy định rõ công việc đối với cơ quan Hải quan nơi thông báo Danh mục miễn thuế thực hiện. Đó là: Tiếp nhận, rà soát, phân tích, lưu trữ báo cáo sử dụng hàng hóa miễn thuế; Kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế theo quyết định của Cục trưởng Cục Hải quan.

Thu đủ thuế, xử phạt (nếu có) đối với các trường hợp: Hàng hoá đã được miễn thuế theo kê khai nhưng sử dụng sai mục đích; Hàng hoá không đúng đối tượng miễn thuế nhưng kê khai thuộc đối tượng miễn thuế và đã được thông quan theo kê khai của người nộp thuế; Toàn bộ số nguyên liệu, vật tư NK vượt quá nhu cầu sản xuất còn tồn đối với số hàng hoá NK miễn thuế trong thời gian 5 năm.

Theo Báo hải Quan – Thu Trang