10nam1 Nội dung chương trình hoạt động 10 năm 2007 – 2017.