DACO Logistics đã nhận được các giải thưởng và danh hiệu trong thời gian qua:

  • Thương hiệu Xuất sắc – Nhà lãnh đạo tiêu biểu thời kỳ hội nhập 2019.
  • Top 20 Doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam năm 2015 (VLA)
  • Top 20 Doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam năm 2014 (VLA)
  • Top 10 công ty hấp dẫn ứng viên 2014
  • Thương hiệu mạnh Việt Nam 2014
  • Doanh nghiệp có thành tích chấp hàng tốt nghĩa vụ nộp thuế 2014, 2015, 2016, 2017.

BangKhen Daco 05     BangKhen Daco 01

BangKhen Daco 04     BangKhen Daco 02

BangKhen Daco 03