milestone-banner

2007:

  • Thành lập công ty.

2010:

  • Thành lập Văn Phòng Hà Nội.
  • Hội viên FIATA.

2011:

  • Hội viên IATA.

2013:

  • Thành lập Văn Phòng Công ty Tại Bình Dương.
  • Hội viên CLN.

2015:

  • Thành lập Văn Phòng Công ty Tại Hải Phòng.
  • Thành Lập Văn Phòng Công ty Tại Đà Nẵng.

2019:

  • DACO Logistics nhận giải thưởng Thương hiệu Xuất sắc – Nhà lãnh đạo tiêu biểu thời kỳ hội nhập 2019.